Ogłoszenia na XV NIEDZIELE ZWYKŁĄ

                                       OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA XV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

                                                                             12.07.2020.

 1. W wejściu do kościoła wyłożony jest  Pielgrzym i Mały Pielgrzym.
 2. Przypominam o zachowaniu stosownych przepisów sanitarnych w kościele ( maseczki i dezynfekcja rąk ).
 3. Dziś rozpoczynamy nasze parafialne kolonie Chłapowie.  Zbiórka na placu kościelnym. Przynosimy podpisane oświadczenia o zdrowiu dziecka rozpoczynającego kolonie. Prosimy o modlitwy w intencji dzieci i wychowawców i bezpieczny przebieg kolonii.
 4. W gablocie i na naszej stronie internetowej wywiesiłem listę dyżurów poszczególnych rejonów naszej parafii w strojeniu kościoła . Tak jak w roku ubiegłym zbieramy środki na kwiaty i przynosimy na plebanie gdzie wpłata zostanie odnotowana tak jak to było w roku ubiegłym. Gdyby potrzebna była korekta lub inne uwagi proszę o zgłoszenie na plebani.
 5. W tym tygodniu nie będzie Mszy Św. w Poniedziałek i we Wtorek.
 6. Serdeczne Bóg Zapłać  rodzinom  które wpłaciły ofiary na nasze parafialne konto i ofiary złożone na kolektę inwestycyjną.
 7. Zapowiedzi:

          – Erdanowski Adrian zam Jabłówko i Łabuńska Karolina zam. Jabłówko

          – Lewicka Patrycja zam Jabłowo i Tafliński Piotr zam. Dąbrówka

          – Burnicki Piotr zam Jabłowo i Spychalska Karolina zam. Starogard 

                                                          

 

 

                                                                                                                       Miejscowość Jabłowo  data 07.06.2020.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA

Oświadczam, że zapoznałam/em się z następującymi dokumentami:

 1. Informacjadlarodziców/opiekunówprawnychdzieckadotyczącawyjazdu oraz pobytu na kolonii letniej w Chłapowie w roku 2020.
 2. Procedura postępowania na wypadek zakażenia COVID-19 u dziecka, obowiązująca na kolonii letniej w Chłapowie w roku 2020, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

                                                                                                                                             Czytelny podpis

 

 

 

 

                               Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka

                                       dotycząca kolonii letniej 2020 w Chłapowie

Zgodnie z wytycznymi przygotowanym przez resorty edukacji, zdrowia i głównego inspektora sanitarnego,

uczestnicy wypoczynku w dniu przyjazdu do placówki muszą być zdrowi!!!

Rodzice dziecka winni to poświadczać w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji i objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz że dziecko nie mieszkało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku w dniu rozpoczęcia kolonii u wychowawcy kolonijnego.

Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę:

 • –  muszą być zdrowe
 • –  nie mogą mieć objawów infekcji lub choroby zakaźnej
 • –  nie mogą zamieszkiwać i nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej obraku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się dziecka (do 12 godzin) odbioru z wypoczynkuw przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

Należy zaopatrzyć dzieci w indywidualne osłony nosa i ust do użyciapodczas pobytu na wypoczynku.

Uczestnicy kolonii będą mieli możliwość korzystania z telefonów komórkowych codziennie w godzinach 14:00-15:30. Poza wyżej wymienionymi ramami czasowymi, wyłączone telefony komórkowe uczestników kolonii będą znajdowały się u wychowawcy.

Ograniczenia w korzystaniu z telefonów podczas kolonii mają służyć przede wszystkim promowaniu aktywnego trybu życia, integracji grupy, pracy w zespole, nawiązywaniu nowych, często bardzo trwałych relacji przyjacielskich. Ponadto zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom kolonii, poprzez ograniczenie dostępu do niewłaściwych treści, obrazów i filmów.

Należy również pamiętać, iż dzieci korzystając z gadżetów elektronicznych w sposób swobodny i nieograniczony, nie zawsze respektują prawa innych osób dotyczących ochrony ich godności i wizerunku. Ponadto, ze względu na fakt, iż telefony są w bezpiecznym miejscu, ryzyko ich uszkodzenia czy zgubienia jest zminimalizowane do niezwłocznego

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA   NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA         obowiązująca na kolonii letniej w Chłapowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

Wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na kolonii Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania kierownika oraz

wychowawców kolonii w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka

Uczestnicy postępowania: kierownik, wychowawcy, pracownicy ośrodka wypoczynkowego

Zakresy odpowiedzialności:

Kierownik

 1. Odpowiadazaopracowaniezasadpostępowaniawprzypadkupodejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka przebywającego na kolonii letniej w Chłapowie.
 2. Wydzielaodrębnepomieszczenie,któremożepełnićfunkcjeizolatki. Pomieszczenie powinno znajdować się w odległości min. 2 m od innych osób.
 3. Pomieszczeniepowinnobyćconajmniejdwarazydzienniesprzątane(myte)idezynfekowane.
 4. Wpomieszczeniuniepowinnobyćsprzętuorazprzedmiotów,którychniemożnaskutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywanu).
 5. Kierownikzewzględunabezpieczeństwozdrowotnedzieciiwychowawcówinformuje najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o pojawieniu się w placówce dziecka z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID19. Po powiadomieniu stacji czeka na instrukcje i postępuje zgodnie z nimi.
 6. Jeślininiejszaprocedurajestniezgodnazinstrukcjamiwskazanymiprzezstację sanitarno- epidemiologiczną, postępuje się zgodnie z instrukcjami stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 7. Kierowniksporządzanotatkęzzaistniałejsytuacji.
 8. Notatkazawieranastępująceinformacje:a) datę,
  b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej,

c) godzinę powiadomienia rodziców, ̨

d) opis przebiegu działań́ .

9. Kierownikprzechowujenotatkęwdokumentacji. ̨

Wychowawcy opiekujący się̨ dzieckiem

 1. Jeślikierowniklubwychowawcakoloniizauważyudzieckaniepokojąceobjawy sugerujące zakażenie COVID-19 (np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje dziecko w wydzielonym pomieszczeniu.
 2. Dzieckodoczasuprzybyciarodzicówzostajepodopiekąwyznaczonegoosoby. Osoba ta, zabezpieczona zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem).
 3. Inneosoby,którzykontaktująsięzdzieckiem,przejawiającymniepokojące objawy sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych. Wskazane jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum.
 4. Wychowawcasprawującyopiekęnaddziećmiwgrupie,wktórejprzebywało dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką pozostałe dzieci i zadbać, by:a) umyły ręce zgodnie z instrukcją,b) jeśli to możliwe, przeszły do innego zdezynfekowanego pomieszczenia placówki lub wyszły na zewnątrz budynku placówki.c) wyznaczone osoby wietrzą pomieszczenie, w którym przebywała grupa, dokonują czynności myjących i dezynfekujących w pomieszczeniu.d) po umieszczeniu dziecka w izolatce, wychowawca grupy, korzystając z zasad szybkiej komunikacji z rodzicami, niezwłocznie powiadamia o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka z placówki.e) odbiór dziecka następuje zgodnie z ustaloną procedurą odbioru dziecka obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa.

Przekazanie dziecka rodzicom/prawnym opiekunom

 1. ByodebraćdzieckozniepokojącymiobjawamisugerującymiCOVID-19, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania kierownika kolonii o gotowości odbioru dziecka z placówki.
 2. Rodzic/prawnyopiekunodbierającydzieckojestwyposażonywśrodkiochrony indywidualnej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem dziecka rodzic/prawny opiekun dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym.
 3. Dzieckozostajeprzekazanerodzicowi/opiekunowiprawnemuprzezosobę,która się nim opiekowała w izolatce.
 4. Osobazabezpieczonawśrodkiochronyosobistejprzyprowadzadzieckozizolatki do ustalonego miejsca odbioru dziecka.
 5. Jeślikierowniklubwychowawcamawątpliwościcodotożsamościodbierającego, może poprosić rodzica /opiekuna prawnego o okazanie dowodu tożsamości.
 6. Osobaopiekującasiędzieckiem,zachowującdystansniemniejniż2m, przekazuje dziecko rodzicowi/opiekunowi prawnemu oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka. Może przekazać rodzicowi/opiekunowi prawnemu również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji, rodzic/opiekun prawny opuszcza placówkę i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.
 7. Jeślirodzic/prawnyopiekunodbierającydzieckonieposiadaindywidualnych środków ochrony, nie zostaje wpuszczony do budynku. W tej sytuacji należy poprosić rodzica/opiekuna prawnego, by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi budynku i pozwolić dziecku podejść do rodzica. Pracownik obserwuje dziecko do chwili, gdy rodzic/prawny opiekun je przejmie.
 8. Osobaopiekującasiędzieckiemwizolatce,któraoddaładziecko rodzicowi/opiekunowi prawnemu dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice.
 9. Izolatka,wktórejprzebywałodziecko,jestdokładaniewietrzona,mytazapomocą odpowiednich detergentów i dezynfekowana środkiem typu wirusobójczy zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania pomieszczeń, przez wyznaczonych pracowników ośrodka.

 

                   REGULAMIN KOLONI LETNIEJ   CHŁAPOWO 2020

                                                                 

 1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników kolonii.
 2. Regulamin Obowiązuje od chwili oddania dziecka pod opiekę wychowawców

do zakończenia kolonii tj. przejęcia dziecka przez rodziców, opiekunów prawnych.

 1. W razie odwiedzin podczas trwania kolonii uczestnik może opuścić placówkę wypoczynku tylko pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. Po powrocie z kolonii dziecko przejmuje tylko i wyłącznie rodzic lub opiekun prawny po złożeniu podpisu potwierdzającego odbiór dziecka.
 3. Uczestnicy kolonii mają obowiązek:

– wykonywania poleceń kadry opiekuńczo-wychowawczej

– zachowania porządku na terenie placówki, podczas podróży i w każdym innym  

  miejscu 

– dbać o higienę osobistą

– przestrzegania zasad bezpieczeństwa w myśl regulaminu i zasad ustalonych przez  kadrę opiekuńczą

– bezwzględnego posłuszeństwa podczas kąpieli, wycieczek, gier i zabaw sportowych

 1. Uczestnikom kolonii zabrania się:

– samowolnego opuszczania terenu placówki wypoczynku, oddalania się od grupy 

  podczas wszelkich wyjść

– palenia tytoniu, picia alkoholu 

– zażywania leków bez wiedzy osoby odpowiedzialnej za opiekę medyczną

– przechowywania w salach produktów żywnościowych łatwo psujących się

– palenia ognisk bez nadzoru wychowawcy

– zabaw z ostrymi narzędziami oraz ogniem

– biegania po korytarzach, siadania na parapetach, wychylania się przez okna

– samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, wodnej itp.

– niszczenia mebli / sprzętu sportowego, audio-video ( za zniszczenia dokonane 

  z winy  uczestnika  udokumentowane protokołem odpowiadają  rodzice,   

  opiekunowie   prawni )

– używania wulgarnych słów i zwrotów

– pożyczania i używania cudzej własności bez zgody właściciela

– używania telefonów komórkowych oraz sprzętu rejestrującego w celach  

ośmieszania i publikacji filmów oraz zapisów cyfrowych. Kierownik kolonii, wychowawca  ma  prawo w dowolnym momencie skonfiskować telefon lub inne urządzenie rejestrujące  w celu sprawdzenia   zawartości.

 1. Uczestnik kolonii ma prawo:

– uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych podczas trwania kolonii

– korzystania z całości sprzętu przeznaczonego do użytku uczestnika

 • brania czynnego udziału w organizacji życia kolonii

– zgłaszania wszelkich nieprawidłowości związanych z nieprzestrzeganiem Karty 

  Praw Dziecka oraz innych nieprawidłowości

– otrzymywania nagród i dyplomów za aktywny udział w życiu placówki wypoczynku

 1. W przypadku naruszania regulaminu kierownik kolonii może wyciągnąć

konsekwencje dyscyplinarne w stosunku do uczestnika od pozbawienia go możliwości uczestnictwa w niektórych imprezach do powiadomienia szkoły               i rodziców o nagannym zachowaniu. Przy dalszym rażącym naruszaniu regulaminu, uczestnik kolonii może być decyzją Rady Pedagogicznej Placówki wydalony z kolonii na koszt rodziców, opiekunów bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystane osobodni.

DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONII

 1. Uczestnik kolonii zobowiązany jest czynnie uczestniczyć we wszystkich

imprezach organizowanych przez wychowawców

 1. Uczestnik  zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do regulaminu kolonii

regulaminu ośrodka oraz do poleceń kierownika placówki wypoczynku 

i wychowawców.

 1. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (ubrania, obuwie, przybory toaletowe, itp.)
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV, rzeczy wartościowe, biżuterię, telefony komórkowe oraz pieniądze nie oddane w depozyt wychowawcy kolonijnemu.
 3. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości ( np. legitymację szkolna, dowód, paszport). W przypadku braku ważnej legitymacji szkolnej rodzic/opiekun ponosi pełny koszt biletu PKP bez zniżki.
 4. W przypadku: spożywania alkoholu lub  przebywania pod jego wpływem, spożywania innych środków odurzających lub  przebywania pod ich wpływem lub poważnego naruszenia regulaminu kolonii, uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny (rodziców, opiekunów) bez możliwości zwrotów pieniędzy z tytułu nie wykorzystanych świadczeń.

STROJENIE KOŚCIOŁA W PARAFII ŚW. WAWRZYŃCA W JABŁOWIE 2020

14.06. Lipinki
21.06. Jabłowo ul. Nad Jeziorem 8 -10
28.06. Barchnowy
05.07. Jabłowo ul Krótka
12.07. Janowo
19.07. Jabłowo ul. Przyleśna,Pelplińska,Działkowa i Grabowiecka
26.07. Jabłowo ul. Nad Jeziorem 2
02.08. Jabłówko
09.08. Jabłowo ul. Nad Jeziorem 3-7
16.08. Jabłowo ul. Cegelna i Starogardzka
23.08. Jabłowo ul. Osiedlowa, Szkolna i Dworcowa
30.08. Jabłowo ul. Nad Jeziorem 1
06.09. Lipinki
13.09. Jabłowo – ul. Bobowska i Polna
20.09. Jabłowo ul. Nad Jeziorem 8 -10
27.09. Barchnowy
04.10. Jabłowo ul Krótka
11.10. Janowo
18.10. Jabłowo ul. Przyleśna,Pelplińska,Działkowa i Grabowiecka
25.10. Jabłowo ul. Nad Jeziorem 2
01.11. Jabłówko
08.11. Jabłowo ul. Cegelna i Starogardzka
15.11. Jabłowo ul. Osiedlowa, Szkolna i Dworcowa
22.11. Jabłowo ul. Nad Jeziorem 1
29.11. Lipinki
06.12. Jabłowo ul. Nad Jeziorem 3-7
13.12. Jabłowo – ul. Bobowska i Polna
20.12. Barchnowy

                                                 

                                                                       

                               

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *