Ogłoszenia na XXIV NIEDZIELE ZWYKŁĄ

                                   

              

                   OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA XXV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

                                                                  20.09.2020.

 1. W wejściu do kościoła wyłożony jest nowy Pielgrzym.
 2. Przypominam o zachowaniu stosownych przepisów sanitarnych w kościele ( maseczki i dezynfekcja rąk ).
 3. Dziś na Mszy Św. o godz. 11 30 spotkanie dzieci I-komunijne i rodziców. Po Mszy Św. odbędzie się spotkanie. Następne spotkanie dla dzieci w Czwartek po Mszy Św. wieczornej.
 4. W tym tygodniu bezpośrednie przygotowania do I Komunii. Ćwiczenia dla dzieci w Poniedziałek, Wtorek i Środęw naszym kościele o godz. 17 00.
 5. W Czwartek o godz. 16 30 spowiedź dla dzieci I Komunijnych i ich rodziców i krewnych.
 6. W Niedziele 27 września o godz. 11 00 I Komunia w naszej parafii. Proszę o zostawienie miejsca na tej mszy dla dzieci i ich gości. W tą Niedzielę nie będzie Mszy Św. O godz. 10 00. Proszę skorzystać z Mszy rannej lub w Sobotę wieczorem.
 7. W Piątek o godz. 17 00 w kościele próba naszego zespołu. Zapraszam też nowych członków którzy chcieli by śpiewać w naszym zespole.
 8. Organizujemy autokarową  pielgrzymkę jednodniową do Częstochowy w sobotę 10 października. Koszt około 100 zł w zależności od ilości osób.Zapisy na plebanii. 
 9. Od października rozpoczniemy przygotowania młodzieży klasy 8 i I licealnej do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
 10. Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Pelplińskiej prosi o przekazanie parafianom poniższej informacji: 

„Pary, które planują zawrzeć sakrament małżeństwa jeszcze w tym roku lub w przyszłym,

prosimy o uczestnictwo w programie przygotowania do małżeństwa Weekend dla narzeczonych z lekcją tańca. Jest to obowiązująca w naszej diecezji forma przygotowania do sakramentu małżeństwa prowadzona przez małżonków i księży. Terminy i zapisy na stronie www.ewangelizacjapelplin.pl.

 

REGULAMIN ROWEROWEJ PIELGRZYMKI DO PIASECZNA

Grupa Starogardzka KOCIEWIE

OBOWIĄZUJĄCY W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

Dane osobowe uczestnika pielgrzymki:

………………………………………………………………………wiek………………… lat

Imię i nazwisko

…………………………………………………………….

PESEL

…………………………………………………………….

Adres zamieszkania

…………………………………………………………….

Telefon szybkiego kontaktu do Pielgrzyma

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przeze mnie w trakcie trwania pielgrzymki. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych  z leczeniem, hospitalizacją, zabiegami operacyjnymi
w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia w czasie pielgrzymki. Jednocześnie informuję, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w pielgrzymce, której program i regulamin poznałem(am). 

Informuję, że:

Choruje / nie choruje* na przewlekłe choroby 

……………………………………………………………………………………………………

Zażywam / nie zażywam* na stałe leki  

……………………………………………………………………………………………………

Jest uczulony(a) / nie jest uczulony(a)*  ……………………………………………………………………………………………………

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam   

………………………………..                                            …………………………………

                          data                                                                                                    czytelny podpis 

Pielgrzymka to wspólnota żyjąca według konkretnych wartości. Musimy stosować się do konkretnych zasad, aby dobrze przeżyć wspólnie tę drogę.

1. ZASADY OGÓLNE

1.1. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym; są to rekolekcje przeżywane w drodze,
a wszelkie niedogodności, trudy i niewygody urzeczywistniają jej charakter pokutny. Podstawowym celem pielgrzymowania jest osobiste nawrócenie, połączone z pragnieniem zaangażowania w życie Kościoła.

1.2. Pielgrzymka tworzy jedną, chrześcijańską wspólnotę, ożywianą szczerą i ofiarną miłością. Dlatego zwracamy się do siebie „Bracie”, „Siostro” i wzajemnie sobie pomagamy. Szczególną szkołą miłości są momenty zmęczenia i związane z pielgrzymowaniem trudy.

1.3. W Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę może uczestniczyć każdy kto:

1.3.1.    Akceptuje jej religijny i rekolekcyjny charakter;

1.3.2. Pragnie pogłębić swą chrześcijańską formację lub szczerym sercem poszukuje Boga;
1.3.3. Zachowuje podczas pielgrzymki bezwzględną wstrzemięźliwość od picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków czy dopalaczy;

1.3.4. Wyraża zewnętrzną przynależność do wspólnoty pielgrzymkowej przez noszenie emblematów pielgrzymkowych;

1.3.5. Zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń księdza przewodnika i służb pielgrzymkowych;
1.3.6. Zapisał się przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej pielgrzymki;
1.3.7. Przez 14 dni poprzedzających udział w pielgrzymce nie był za granicą, w rejonach dotkniętych epidemią, nie miał kontaktu z osobami chorymi na COVID 19 lub będącymi
w kwarantannie i sam nie jest objęty kwarantanną lub nadzorem epidemicznym;
1.3.8. Nie ma objawów wskazujących na zakażenie COVID 19;

1.4. Pielgrzym jest człowiekiem pokory, z wdzięcznością Bogu przyjmuje wszelkie dary, jakie otrzymuje w czasie pielgrzymowania na miarę dobrej woli ludzi, którzy go podejmują;
1.5. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki są wezwani do:

1.5.1.Wymiany duchowych wartości wewnątrz grupy i w spotkaniach na trasie;
1.5.2.Tworzenia atmosfery braterstwa, wzajemnej pomocy i odpowiedzialności za Siostrę
i Brata, którzy idą obok mnie, szczególną troską otaczamy tych którzy idą po raz pierwszy;
1.5.3.Zachowania porządku i bezpieczeństwa na trasie, czystości na postojach i szacunku do przyrody;

1.6. W czasie pielgrzymki przestrzegamy wszystkich zaleceń sanitarno-epidemiologicznych
i obowiązujących przepisów.

2. ZAPISY

2.5. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w pielgrzymce tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

2.6. Osoby rozpoczynające pielgrzymowanie w danym dniu są zobowiązane zgłosić się do księdza przewodnika bezpośrednio po dotarciu do grupy w celu obowiązkowego sprawdzenia temperatury i stanu zdrowia. (Temperatura nie może przekraczać 37 ̊C)

2.7. Każdy uczestnik pielgrzymki zgadza się na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów organizacyjnych pielgrzymki. Szczegóły dotyczące RODO są dostępne u księdza przewodnika.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO

Oświadczam, iż dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora Parafię pw. św. Wawrzyńca w Jabłowie moich danych osobowych w celu organizacji   Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę. Jednocześnie dobrowolnie oświadczam, iż:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie wizerunku
i wykorzystanie ich (np. w periodyku parafialnym strony internetowe, social media).

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach organizacji spotkania popielgrzymkowego.

 1. Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

………………………………..                                            …………………………………

                          data                                                                                                     czytelny podpis 

3. PROGRAM DNIA

3.1. Centrum każdego dnia jest Eucharystia. Podczas drogi towarzyszy nam rozważanie Ewangelii i prawd wiary, modlitwa różańcowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego i wspólny śpiew. Istotnym wymiarem pielgrzymowania jest pokuta; z sakramentu pojednania korzystamy w czasie drogi. Bracia kapłani są zawsze do dyspozycji pątników;

3.2. Uczestnicy danego dnia pielgrzymki gromadzą się w wyznaczonym miejscu według rozpiski pielgrzymkowej;

3.3. Dojazd do pielgrzymki i powrót możliwy jest transportem zorganizowanym przez pielgrzymów.

4.    ORGANIZACJA PRZEJAZDU

4.1.      Na czele pielgrzymki stoi ksiądz kierownik.

4.2.  Na trasie jedziemy prawą stroną szosy, zwartą grupą, przestrzegając obowiązujących przepisów ruchu drogowego;

4.3.  W grupie zachowujemy na postojach dystans społeczny 2m;

4.4.  W kościołach i publicznych pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa;

4.5.  Po dojściu do miejsca postojowego każdy pielgrzym obowiązkowo dezynfekuje dłonie;

4.6.  W czasie drogi przestrzegamy poleceń kierownictwa i służb porządkowy pielgrzymki;

4.7.  Nieuzasadnione opuszczenie grupy jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w pielgrzymce, w razie konieczności oddalenia się od grupy należy uzyskać zgodę księdza przewodnika;

6.    TRANSPORT

6.1. Wszystkie samochody załatwia kierownictwo pielgrzymki;

6.2. Prywatne samochody nie mogą towarzyszyć pielgrzymce bez zezwolenia księdza kierownika;

6.3.  Samochody uczestniczące w pielgrzymce są wyraźnie oznakowane;

6.4.  Wzdłuż kolumny pielgrzymkowej mogą poruszać się jedynie samochody sanitarne
i poszczególnych służb;

7. OSOBISTE WYPOSAŻENIE PIELGRZYMA

7.1.      Każdy pielgrzym powinien posiadać podręczną apteczkę z: bandażami, spirytusem salicylowym, zasypką do nóg, tłustą maścią ochronną oraz używanymi indywidualnie lekami;

7.2. Prowiant na czas marszu oraz kubek, własne sztuczce;

7.3. Obowiązuje strój skromny i wygodny: koszulki zakrywające ramiona i spodenki do kolan. Niedopuszczalny jest strój plażowy oraz mini. Strój wyraża charakter pokutny pielgrzymki i ma chronić przed poparzeniem słonecznym;

7.4. Obowiązkowe nakrycie głowy;

7.5. Peleryna przeciw deszczowa;

7.6. Różaniec, modlitewnik i śpiewnik;

7.7. Karimatę do siedzenia na postoju.

7.8. Każdy pielgrzym powinien posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki / osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni.

8. PROCEDURY W PRZYPADKU PODEJRZENIA LUB STWIERDZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

8. 1. W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy
i przewieść transportem indywidualnym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala lub powinna być wezwany transport medyczny. Osoba powinna mieć osłonięte usta i nos.
8. 2. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Osoba podejrzana o zakażenie, powinna oczekiwać na transport medyczny w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób.

8.3. W razie pogarszania się stanu zdrowia pątnika zalecany natychmiastowy kontakt
z numerem telefonu 999 lub 112.

8. 4. W przypadku potwierdzenia zakażenia: wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej.

8. 5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

8. 6. Rekomenduje się stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, w tym w stosunku do innych osób, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Celebracja Mszy Świętej

Jeśli przewidywane jest sprawowanie Mszy św. w kościołach na trasie pielgrzymki, uczestnicy powinni realizować obowiązek zasłaniania ust i nosa.

9.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami
i duchem pielgrzymki przewiduje się: upomnienie, usunięcie z pielgrzymki oraz poinformowanie rodziny i parafii zamieszkania o zaistniałym fakcie.

9.2. O aktualnych sprawach nie objętych regulaminem decyduje ksiądz kierownik pielgrzymki.

9.3. W każdej chwili pielgrzymki kierownik może zmienić postanowienia regulaminu ze względu na bezpieczeństwo i dobro pielgrzymów.

Ja, niżej podpisany/a, potwierdzam zapoznanie się z zasadami i przepisami bezpieczeństwa sformułowanymi w Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r. Zobowiązuję się to stosowania wskazanych Wytycznych. Przyjmuję do wiadomości, że wskazane Wytyczne mogą ulec zmianie w trakcie trwania pielgrzymki i zobowiązuje się do stosowania każdocześnie aktualnych Wytycznych. Mam świadomość tego, iż pielgrzymka może zostać rozwiązana w każdym czasie na podstawie decyzji organów administracji publicznej oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy tego, iż uczestnicząc w pielgrzymce ponoszę ryzyko zakażenia wirusem SARS-COV-2 wywołującym między innymi chorobę COVID-19, która prowadzi do nieodwracalnych zmian w obrębie płuc oraz śmierci. Ponoszę pełną odpowiedzialność osobistą związaną z uczestnictwem w pielgrzymce oraz związanych z tym ryzyk i mam świadomość, że zakażenie wirusem SARC-COV-2 może prowadzić także do zakażenia osób pozostających ze mną w kontakcie. Z tytułu uczestnictwa w pielgrzymce oraz ewentualnego zakażenia wirusem SARS-COV-2 nie będę formułował żadnych roszczeń do organizatorów pielgrzymki. 

………………………………..                                                 …………………………………

                          data                                                                                                         czytelny podpis

DATA PRZYJAZDU: …………………………………………………………………………

POMIAR TEMPERATURY……………………………………. ̊C

………………………………..                                            …………………………………

                          data                                                                                                    czytelny podpis 

 

STROJENIE KOŚCIOŁA W PARAFII ŚW. WAWRZYŃCA W JABŁOWIE 2020

14.06. Lipinki
21.06. Jabłowo ul. Nad Jeziorem 8 -10
28.06. Barchnowy
05.07. Jabłowo ul Krótka
12.07. Janowo
19.07. Jabłowo ul. Przyleśna,Pelplińska,Działkowa i Grabowiecka
26.07. Jabłowo ul. Nad Jeziorem 2
02.08. Jabłówko
09.08. Jabłowo ul. Nad Jeziorem 3-7
16.08. Jabłowo ul. Cegelna i Starogardzka
23.08. Jabłowo ul. Osiedlowa, Szkolna i Dworcowa
30.08. Jabłowo ul. Nad Jeziorem 1
06.09. Lipinki
13.09. Jabłowo – ul. Bobowska i Polna
20.09. Jabłowo ul. Nad Jeziorem 8 -10
27.09. Barchnowy
04.10. Jabłowo ul Krótka
11.10. Janowo
18.10. Jabłowo ul. Przyleśna,Pelplińska,Działkowa i Grabowiecka
25.10. Jabłowo ul. Nad Jeziorem 2
01.11. Jabłówko
08.11. Jabłowo ul. Cegelna i Starogardzka
15.11. Jabłowo ul. Osiedlowa, Szkolna i Dworcowa
22.11. Jabłowo ul. Nad Jeziorem 1
29.11. Lipinki
06.12. Jabłowo ul. Nad Jeziorem 3-7
13.12. Jabłowo – ul. Bobowska i Polna
20.12. Barchnowy

                                                 

                                                                       

                               

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *